REGULAMIN

Regulamin sklepu internetowego TO BYŁ ROK ważny od dnia 2 sierpnia 2020 r.
Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym dostępnym pod
adresem: www.tobylrok.pl
I. DEFINICJE
Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy
Formularz Zamówienia – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia,
m.in. poprzez dodanie Produktu do Koszyka oraz określenie sposobu dostawy i płatności
Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej
działalnością gospodarczą lub wykonywaniem zawodu
Koszyk – element Sklepu Internetowego, w którym widoczne są wybrane przez Kupującego Produkty
Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jak również
jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, lecz posiadająca zdolność prawną kupujący w
Sklepie Internetowym
Produkt – rzecz oferowana do sprzedaży w Sklepie Internetowym
Regulamin – niniejszy regulamin
Sklep Internetowy – www.tobylrok.pl
Sprzedawca – FIVEST GRZEGORZ GREGORCZYK z siedzibą w Poznaniu, 60-688, ul. Jana III Sobieskiego 40/2N, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG pod numerem
REGON 015714541 oraz numerem NIP 812-13-80-313,
Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana na odległość pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą za
pośrednictwem Sklepu Internetowego
Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone elektronicznie o chęci zawarcia umowy sprzedaży
Produktu
II. SPRZEDAWCA
Kontakt ze Sprzedawcą: kontakt@tobylrok.pl Poznaniu, 60-688, ul. Jana III Sobieskiego 40/2N, numer
telefonu 603 593 795.
III. Wymogi techniczne
1. Do korzystania przez Kupującego ze Sklepu Internetowego konieczne jest posiadanie urządzenia z
dostępem do Internetu oraz przeglądarką internetową typu Mozilla Firefox, Chrome, Opera lub Internet
Explorer 11 (lub nowsza) z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript, Adobe Flash Player i Cookies.
2. Do złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym konieczne jest, poza wymogami określonymi w pkt 1)
powyżej, posiadanie przez Kupującego aktywnego konta e-mail.
3. Sprzedawca nie odpowiada za zakłócenia w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego, jeżeli spowodowane
są one siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu
Internetowego z urządzeniem Kupującego.
IV. Ceny
1. Podane ceny Produktów są cenami brutto (zawierają wymagane prawem podatki, w tym VAT i podane
są w walucie polskiej.
2. Ceny Produktów nie obejmują kosztów dostawy Produktów do Kupującego. Informacja o całkowitej
wartości Zamówienia, obejmująca także koszt dostawy wyświetlana jest po dokonaniu przez Kupującego
wyboru formy dostawy Zamówienia.
3. Podana w chwili Zamówienia cena Produktu jest wiążąca dla Kupującego.
V. Zamówienie
1. Zamówienia można składać przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.
2. Składanie zamówień jest możliwe poprzez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych
umożliwiających realizację Zamówienia.
3. W celu złożenia Zamówienia dodać do Koszyka należy wybrany do kupienia Produkt w Sklepie
Internetowym. Następnie Kupujący wypełnia Formularz Zamówienia, w którym wybiera z dostępnych
w Sklepie Internetowym: sposób dostawy Produktu oraz metodę płatności za Zamówienie, a także podaje
dane niezbędne do zrealizowania złożonego Zamówienia.
4. Złożenie Zamówienia poprzez kliknięcie „Kupuję i płacę” powoduje złożenie wiążącego Zamówienia na
Produkty znajdujące się w Koszyku i zobowiązuje Kupującego do zapłaty za zamówione Produkty.
5. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez
Kupującego. Przed złożeniem Zamówienia Kupujący zobowiązany jest do zapoznania się z
Regulaminem. Fakt zapoznania się z Regulaminem i akceptacji jego postanowień Kupujący potwierdza
przed ostatecznym potwierdzeniem Zamówienia. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna
w celu dokonania zakupu Produktów za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
6. Po złożeniu Zamówienia, na wskazany przez Kupującego adres e-mail zostanie wysłana wiadomość
potwierdzająca złożenie oraz treść Zamówienia oraz zawierająca informacje, o których mowa w art. 12
ust. 1 ustawy o prawach konsumenta. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje z chwilą otrzymania przez
Kupującego potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji.
VI. Formy płatności
1. Za złożone Zamówienie Kupujący, wedle swojego wyboru może zapłacić:
a) za pośrednictwem serwisu Przelewy24;
b) przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy przesłany w potwierdzeniu Zamówienia;
2. Za zamówienie należy zapłacić w terminie 7 dni od dnia złożenia Zamówienia, w przeciwnym wypadku
Zamówienie zostanie anulowane.
VII. Realizacja Zamówienia
1. Termin realizacji Zamówienia wskazany jest w Sklepie Internetowym. W przypadku Produktów
oferowanych na zamówienie termin zostanie określony przy składaniu Zamówienia.
2. Realizacja Zamówienia przez Sprzedawcę (tj. przygotowanie i wysyłka Produktu do Kupującego)
następuje po otrzymaniu wpłaty na konto Kupującego
3. Sklep Internetowy realizuje zamówienia z wysyłką do Polski i innych krajów UE. W przypadku wysyłki
za granicę koszt i czas dostawy uzgadniane są indywidualnie.
4. Produkty kupione w Sklepie Internetowym dostarczane są w zależności od metody wybranej przez
Kupującego:
a) za pośrednictwem firmy kurierskiej;
b) do paczkomatu InPost.
VIII. Prawo do odstąpienia od umowy
1. Konsument ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą w terminie 14 dni bez
podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem pkt IX.
2. Termin na odstąpienie od umowy biegnie od dnia, w którym Konsument lub osoba trzecia inna niż
przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie Produktu.
3. W przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu Produktów, które są dostarczane
osobno, termin na odstąpienie od umowy biednie od dnia, w którym Konsument lub osoba trzecia inna
niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.
4. W celu wykonania prawa do odstąpienia od umowy Kupujący musi poinformować Sprzedawcę o swojej
decyzji, w drodze jednostronnego oświadczenia, korzystając z danych podanych w punkcie II
Regulaminu (np. oświadczenie wysłane pocztą, pocztą elektroniczną).
5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczające jest wysłanie przez Konsumenta
informacji dotyczącej wykonania przysługującego mu prawa do odstąpienia od umowy przed upływem
terminu do odstąpienia od umowy.
6. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy zawartego na końcu niniejszego
regulaminu, jednak nie jest do tego zobowiązany.
7. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a to co strony umowy świadczyły,
podlega zwrotowi.
8. W przypadku odstąpienia od umowy Konsumentowi przysługuje zwrot wszystkich poniesionych przez
niego kosztów, w tym kosztów dostarczenia Produktu. Jeżeli Konsument w czasie zawierania umowy
wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez
Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego
dodatkowych kosztów przewyższających najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
Zwrot wszystkich otrzymanych od Konsumenta płatności nastąpi niezwłocznie, nie później niż w ciągu
14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa
odstąpienia od umowy.
9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył
Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla
niego z żadnymi dodatkowymi kosztami. W przypadku gdy płatność była dokonana kartą płatniczą
Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Konsumenta.
10. Produkt powinien zostać zwrócony przez Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od
dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy, na adres: FIVEST ul.
Cichy Zakątek 1, 05-850 Pogroszew-Kolonia. Termin ten zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle
Produkt przed upływem 14 dni.
11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu
dostarczenia Sprzedawcy dowodu odesłania Produktu, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
12. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
13. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w
sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
14. Zapisy niniejszego punktu stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z
jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru
zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności
gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej.
IX. Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według
specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin
przydatności do użycia;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której
po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów
higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter,
zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
e) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy
komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po
dostarczeniu;
f) w dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
g) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca
nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
h) dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie
świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia
od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
X. Reklamacje
1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia Produktu wolnego od wad.
2. W przypadku stwierdzenia wady lub niezgodności dostarczonego Produktu z umową, Kupującemu
przesłuchuje prawo do złożenia reklamacji na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi
lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
3. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia
niebezpieczeństwa na Kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w Produkcie w tej samej chwili –
przez okres 2 lat.
4. Korzystając z rękojmi na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym, Kupujący może:
a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny;
b) przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;
c) żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
d) żądać usunięcia wady.
5. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny
wskazany w pkt II Regulaminu.
6. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego Produktu do
Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego produktu, na koszt Sprzedawcy, na
adres wskazany w pkt II Regulaminu. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż
najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany
do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
7. Jeśli na Produkt została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej i o jej warunkach jest dostępna
w opisie Produktu w Sklepie Internetowym.
8. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w pkt II Regulaminu.
9. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni. Pozostawienie reklamacji w
tym czasie bez odpowiedzi jest równoznaczne z uznaniem reklamacji.
XI. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
1. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu,
Konsument może skorzystać m.in. z:
a) co do zasady bezpłatnej mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat
Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Wykaz Inspektoratów
znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
b) co do zasady bezpłatnej pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego
działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć
wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Wykaz sądów dostępny jest pod
adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
c) bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.
d) Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
XII. Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest
Sprzedawca.
2. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże nieodzowne w celu realizacji zamówienia.
3. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wglądu w swoje dane, ich poprawiania i uzupełniania,
oraz prawo do sprzeciwu co do dalszego przetwarzania danych.
4. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu
Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO), na podstawie umowy i w celu jej
realizacji. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka
prywatności zamieszczona w Sklepie.
XIII. Postanowienia końcowe
1. Umowa zawierana jest w języku polskim i pod jurysdykcją prawa polskiego.
2. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączenie lub ograniczenie jakichkolwiek praw
Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem, przysługujących mu na mocy obowiązujących
przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień Regulaminu z przepisami prawa
pierwszeństwo mają przepisy prawa.
3. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
4. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej
akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji Zamówienia.
5. Treść Regulaminu jest dostępna przez cały czas w zakładce Regulamin na stronie internetowej Sklepu
Internetowego i może być kopiowana i drukowana w każdej chwili przez Kupującego.
6. Treść Regulaminu może być na życzenie Kupującego przesłana pocztą elektroniczną lub tradycyjną.
7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca
poinformuje Kupującego z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem poprzez umieszczenie
stosownego komunikatu na stronie internetowej www.tobylrok.pl
8. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie
sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
Załącznik nr 1 do Regulaminu
Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może, ale nie musi
skorzystać:
……………………….
Miejscowość, data
………………………………………
………………………………………
………………………………………
Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
Adres konsumenta(-ów)
……………………….
……………………….

Nazwa i adres przedsiębiorcy
Oświadczenie
o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość
lub poza lokalem przedsiębiorstwa
Ja/My (*)………………….……………niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od
umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) ………………………………..……
………………………………..……
nabytych na podstawie umowy sprzedaży z zamówienia nr …………….
odebranych w dniu …………..
Środki proszę zwrócić na rachunek bankowy o numerze ………………
……………………………………
Podpis konsumenta(-ów)
Regulamin Newslettera ważny od dnia 2 sierpnia 2020
Niniejszy regulamin (Regulamin) określa zasady świadczenia i korzystania z nieodpłatnej usługi Newsletter, tj.
usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę, polegająca na rozsyłaniu zainteresowanym informacji
handlowych i reklamowych na podany przez zainteresowanego adres e-mail (Newsletter).
I. Warunki korzystania z usługi Newsletter
1. Usługa Newsletter jest świadczona przez FIVEST Grzegorz Gregorczyk, zwanym dalej Usługodawcą.
2. Kontakt z Usługodawcą możliwy jest pod adresem Poznaniu, 60-688, ul. Jana III Sobieskiego 40/2N,
adres e-mail: kontakt@tobylrok.pl, numer telefonu: 603 593 795. Usługobiorcą jest każdy podmiot
korzystający z usługi Newsletter.
3. Usługobiorca może dobrowolnie skorzystać z usługi Newsletter.
4. Usługa Newsletter jest świadczona nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
5. Dla skorzystania z usługi Newsletter niezbędne jest posiadanie przez Usługobiorcę urządzenia z
systemem operacyjnym obsługującym popularne przeglądarki internetowe (Internet Explorer, Microsoft
Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera), z dostępem do sieci Internet oraz od posiadania przez
Usługobiorcę aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail). Pełna funkcjonalność dostępu do
informacji Newslettera wyświetlanych w przeglądarkach internetowych może wymagać zatwierdzenia
przez Usługobiorcę plików cookies.
6. Wiadomości e-mail wysyłane będą na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w momencie zapisywania
się do Newslettera.
7. Newsletter zawiera informacje o aktualnej ofercie produktów Usługodawcy, nowościach, aktualnych
promocjach lub inne wiadomości dotyczące Usługodawcy oraz oferowanych przez Usługodawcę
produktów, a ponadto informację o nadawcy Newslettera i o sposobie rezygnacji z usługi Newslettera, w
tym link do wypisania się.
8. W celu zawarcia umowy i zapisania się do usługi Newsletter Usługobiorca podaje swój adres e-mail,
wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymywania Newslettera oraz
wykorzystywania podanego adresu e-mail w tym celu, a także potwierdza akceptację postanowień
Regulaminu.
9. Następnie, na podany adres e-mail Usługodawca wyśle Usługobiorcy wiadomość weryfikującą adres email, w której znajdzie się link do potwierdzenia przez Usługobiorcę woli zapisania się do Newslettera.
10. Aby otrzymywać Newsletter Usługobiorca musi wyrazić zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail
informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną.
II. II. Reklamacje
1. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej:
kontakt@tobylrok.pl
2. Rozpatrzenie reklamacji oraz poinformowanie o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi w terminie 14 dni od
otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
III. III. Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Usługobiorcę podczas korzystania z
Newslettera jest Usługodawca.
2. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wglądu w swoje dane, ich poprawiania i uzupełniania,
oraz prawo do sprzeciwu co do dalszego przetwarzania danych, zwłaszcza w celach marketingowych.
3. Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z
zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie
danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Usługodawcę zawiera
polityka prywatności zamieszczona w Sklepie Internetowym: www.tobylrook.pl .
IV. IV. Postanowienia końcowe
1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
2. Informacja o planowanej zmianie regulaminu zostanie wysłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w momencie
zapisywania się do Newslettera co najmniej na 14 dni przed wprowadzeniem zmian w życie.
3. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian, Usługobiorca powinien wysłać informację o tym na adres
e-mail Usługodawcy: kontakt@tobylrok.pl, co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi z
chwilą wejścia w życie planowanych zmian.
4. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.